Известување за мајска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици
во мај 2024 година ке се одржи од 31 мај 2024
година (петок) во 11и30ч.
Рокот за пријавување на испитите за оваа сесија
поради пролетниот распуст е од 7 мај (вторник)
заклучно со 15 мај (среда).
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици и на огласната табла за вонредни ученици
во училиштето во периодот по 15 мај 2024 год.

Scroll to Top