Известување за јунска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици
во јуни 2024 година ке се одржи од 28 јуни 2024
година (петок) во 9и30ч.
Рокот за пријавување на испитите за оваа сесија
е од 3 јуни 2024 (понеделник) до 11 јуни 2024
(вторник).
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици и на огласната табла за вонредни ученици
во училиштето во периодот по 11 јуни 2024 год.

Scroll to Top