Известување за erasmus+

И З В Е С Т У В А Њ Е

Нашето училиште СУГС “Владо Тасевски” Скопје, на 9.5.2023, има добиено решение од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, со кое решение се одобрува апликацијата за програмата Еразмус+ 2021-2027. Овој краткорочен проект за мобилност на ученици од средно стручно образование, ќе опфати учење преку работа во Португалија, земја членка на Европска Унија, во траење од 2 недели, за сите образовни профили.

Учениците од завршна, четврта година, кои се заинтересирани за учество во проектов, во вторник на 12.9.2023 во 15:00 часот ќе бидат тестирани, за познавање на Англиски јазик и нивните компетенции. Тестирањето ќе биде во просториите на нашето училиште. Заинтересираните ученици да се пријават кај одговорните наставници.

Одговорни наставници: Цветанка Ристиќ, Јасна Домазетовска

Participants criteria for the Erasmus project „European framework standards for work-based learning competencies“

The following criteria applies for the participants:

  • regular school attendance (4 points)
  • school grades in work-based learning (10 points)
  • national and international competition awards (10 points)
  • interest in work-based learning (5 points)
  • volunteering work (4 points)
  • readiness for intercultural exchange (4 points)
  • knowledge of English language (8 points)
  • motivational and communicational skill (5 points)

Total score: 50 points The results will be published on the site as well as the reserve list in case of cancellation. Students with fewer opportunities will be prioritized for selection.

Scroll to Top