Информација за почеток на учебната 2023/2024 година

Почитувани ученици и родители,

             Во СУГС „Владо Тасевски“ – Скопје свечениот прием на учениците во прва година во учебната 2023/2024 г. ќе се одржи на 1.9.2023 година со почеток во 10.00 часот. Учениците да бидат присутни во училиштето во 9.45 часот.

Учениците од трета  година првиот час ќе го имаат од 11 часот, а учениците од втора и четврта година од 12 часот.

 

Распределба на прва година по класови и струки

Сообраќајна струка 

 Tехничар за транспорт и шпедиција I-1 и I-2 Отвори

 Техничар за железнички сообраќај/Техничар за влеча – машиновозач I-10 Отвори

Електротехничка струка

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика I-3 и I-4 Отвори

Електротехничар за електроника и телекомуникации I-5 и I-6 Отвори 

Машинска струка

Машинско енергетски техничар , техничар за производно машинство I-7, I-8 

Инсталатер за греење и климатизација I-9 Отвори 

Scroll to Top