Меѓународна конференција за национална рамка за квалификации

👉 На 19 Октомври 2023 наставниците Јасна Домазетовска и Цветанка Ристиќ се на Меѓународна конференција, во клуб на пратеници, со наслов 10 години национална рамка за квалификации организирана од страната на МОН. Гости говорници има од МОН, ЦССО и делегати од Европска Унија.
📌 Со цел вмрежување на националната рамка за квалификации, за постигање подобра иднина
Scroll to Top