We are the team!

Jeton Shaqiri:
– „Sot e prezentoj:
⬇️⬇️⬇️
🏢Shkollën e mesme të Qytetit të Shkupit “Vllado Tasevski”
Në këtë vit shkollor 2023/2024 në 39 paralele mësojnë 930 nxënës.
📚Mësimi vijon në gjuhën maqedonase dhe shqipe.
👫Nxënësit mësojnë në këto drejtime:
1.Komunikacion
– transport dhe shpedicion
– komunikacioni hekurudhor
2. Elektroteknikë
– telekomunikacion
– teknikë kompjuterike dhe automatikë
3.Maqineri
-teknik i maqinerisë energjetike
-teknik për prodhimin e makinerive
-instalues i ngrohjeve dhe kondicionerëve
👩‍🏫👨‍🏫Ligjerojnë gjithsej 85 profesorë.
👨‍💼Drejtor: Aleksandar Sibinovski
✔️Motoja e shkollës: “We are the team”
*****
Денес го презентирам:
⬇️⬇️⬇️
🏢Средното училиште на Град Скопје “Владо Тасевски”
Bo оваа учебна година 2023/2024 во 39 паралелки учат 930 ученици. 📚Настава се одвива на македонски јазик и албански јазик.
Учениците учат на овие смерови:
1.Сообраќај
– транспорт и шпедиција
– железнички сообраќај
2. Електротехника
– телекомуникации
– компјутерска техника и автоматика
3.Машински
-машинско-енергетски техничар
-производно машинство
-инсталатер за греење и климатизација
👩‍🏫👨‍🏫Предаваат 85 професори.
👨‍💼Директор: Александар Сибиновски
✔️Мото: “We are the team”“
Scroll to Top