Струки

Сите струки

Скокнете до Наставни планови

Сообраќајна струка

Техничар за транспорт и шпедиција
Техничар за железнички сообраќај

Електротехничка струка

Електротехничар за електроника и телекомуникации
Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Машинска струка

Машинско енергетски техничар
Техничар за производно машинство
Техничар за компјутерско управување
Scroll to Top