Известување за јунска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици
во јуни 2023 година ке се одржи од
30 јуни 2023 година (петок) во 9и30ч.
Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна
сесија е од 1 јуни (четврток) заклучно со
12 јуни (понеделник).
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици и на огласната табла за вонредни ученици
во училиштето во периодот по 12 јуни 2023 год.

Scroll to Top