admin

Известување за мартовска испитна сесија 2024

ИЗВЕСТУВАЊЕ Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во март 2024 година ке се одржи од 29 март 2024година (петок) во 11и30ч.Рокот за пријавување на испитите за оваа сесија е од 1 март (петок) заклучно со 11 март (понеделник).Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и […]

Известување за мартовска испитна сесија 2024 Read More »

Oбука„Современи педагошки пристапи за подобро стручно образование и образование на возрасни“.

Во рамки на проектот„Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на стручното образование и и образованието за возрасни“ на ден 17.1.2024 година во СУГС„Владо Тасевски“- Скопје се реализираше обуката„Современи педагошки пристапи за подобро стручно образование и образование на возрасни“. https://sugsvladotasevski.edu.mk/wp-content/uploads/2024/01/Обука-Современи-педагошки-пристапи.mp4

Oбука„Современи педагошки пристапи за подобро стручно образование и образование на возрасни“. Read More »

Известување за февруарска испитна сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ Сесијата за полагање на испити за вонредни ученициво февруари 2024 година ке се одржи од 23февруари 2024 година (петок) во 11и30ч.Рокот за пријавување на испитите за оваа сесијае од 1 февруари (четврток) заклучно со 9 февруари(петок).Испитните комисии ке бидат објавени на вебстраницата на училиштето во делот за вонредниученици и на огласната табла за вонредни

Известување за февруарска испитна сесија Read More »

Известување за завршен испит и државна матура

Секој вонреден ученик кој во 2024 година ќе полага завршен испит или државна матура иститемора да ги пријави.Пријавувањето се врши на образец за пријавување каде што се пополнуваат потребнитеинформации во зависност од тоа што се пријавува, државна матура или завршен испит.Пријавувањето на испитите од стручниот премет (пакети), македонски јазик и литература ипроектна задача се врши

Известување за завршен испит и државна матура Read More »

Известување за декемвриска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ Сесијата за полагање на испити за вонредни ученициво декември 2023 година ке се одржи од 22декември 2023 година (петок) во 11и30ч.Рокот за пријавување на испитите за оваа сесијае од 1 декември (петок) заклучно со 8 декември(петок).Испитните комисии ке бидат објавени на вебстраницата на училиштето во делот за вонредниученици и на огласната табла за вонредни

Известување за декемвриска сесија Read More »

Известување за ноемвриска сесија 2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ Ноемвриската сесија за полагање на испити за вонредни ученици ке сеодржи од 24 ноември 2023 година (петок) од 11 и 30 часот.Испитите за истата може да се пријават од 01 ноември (среда) до 09 ноември(четврток) во училиштето.Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето воделот за вонредни ученици и на огласната табла

Известување за ноемвриска сесија 2023 Read More »

Scroll to Top