Ресурси

Просторни ресурси

СУГС „Владо Тасевски “– Скопје работи во една зграда со површина од 4.580 м2, изградена во 1983 година, во која се сместени 39 паралелки, а има и 13 истурени паралелки сместени во СУГС,8 Септември “, изградено во 1965 година, каде што користиме 800 м2.

Во училишната зграда има 20 училници – кабинети за настава, 3 лаборатории за електротехничка струка, 2 опремени машински работилници, 9 професорски кабинети, 1 библиотека, 5 канцеларии, 1 сала за спорт со помошни простории и една аула за свечености. Во СУГС „8 Септември “користиме 9 училници, 1 канцеларија и 1 професорски кабинет.

Екстерно, училиштето располага со 1 спортско игралиште, во рамките на дворната површина на училиштето од 8.000 м2, која е во голем процент култивирана.

Табела со податоци за просторните капацитети

СУГС „Владо Тасевски“ – Скопје

Вкупен број на училишни згради

 1

Училишен двор

4.580 m2

8.000 m2

Број на спортски терени

400 m2

Број на катови

2 ката+приземје

Број на училници

20

Број на помошни простории

/

Училишна библиотека

1

Во просториите на училиштето СУГС ,,8 Септември“ располагаме со 9 училници и 2 канцеларии.

Табела

Име на површината

Вкупен број

Површина во m2

Проценка на Состојбата

Училници (приземје и кат)

9

575 

Уредени

Ходници

Санитарен јазол

Котларница

2

7

10

  

158

Уредени

Канцеларии

 2  

Уредени

Уреден училишен двор

Земјена површина

60

240

 

Уредени

Карти

Scroll to Top